v rámci projektu

CIZINCI JAKO KOMUNITNÍ TLUMOCNÍCI

bezplatně poskytneme

· tlumočení a zprostředkovávání komunikace mezi cizinci a třetí stranou (např. zaměstnanci státních úřadů a institucí, neziskových organizací, finančních institucí, zdravotnických zařízení)

· překlady materiálů/dokumentů/formulářů, které zprostředkovávají komunikaci mezi majoritní společností a cizinci

· asistence a doprovázení klientů (cizinců) tam, kde je potřeba komunitního tlumočení ve spolupráci se sociálními pracovníky, pracovními poradci a dalšími odbornými pracovníky MKI KLIČ

· asistence při mediacích ve školách a školských zařízeních ve spolupráci se sociálními pracovníky a dalšími odbornými pracovníky sdružení MKI KLIČ

KDE ZÍSKÁTE VÍCE INFORMACÍ?

MKI KLIČ O. S., Hradec Králové

KONTAKT:

Anna Evsina — 420 774 551 626 – RJ,

Natalie Dotsenko — 420 605 319 691 – UJ

INTEGRAČNÍ CENTRUM PRO CIZINCE HRADEC KRÁLOVÉ

Šafaříkova ul. 666/9 (budova YMCA — 3. patro), 500 02 Hradec Králové

Kdo jsou komunitní tlumočníci?
Komunitní tlumočníci ovládají plynule češtinu a tlumočí ze/do svého rodného jazyka, případně
do jiného cizího jazyka, který velmi dobře ovládají. Úlohou komunitních tlumočníků je vedle
běžného tlumočení také zprostředkování porozumění těm, kteří se – kromě neznalosti českého
jazyka– nedostatečně orientují v reáliích České republiky.
Služby komunitních tlumočníků jsou převážně určeny pro tlumočení při jednání na úřadech,
policii, v sociálních a zdravotnických zařízeních či ve vzdělávacích institucích.
Jak si službu objednat ?
Metodička komunitního tlumočení (META o.s.) musí zvážit, jestli se v dané situaci jedná o
poptávku po komunitním tlumočení. To se odehrává v jiných situacích než například
konferenční tlumočení, nebo tlumočení soudní. Také ne všechny překlady by naplňovaly
podstatu komunitního tlumočení a proto je potřeba posoudit každou poptávku zvlášť.
Metodičku komunitního tlumočení kontaktujte proto s každou konkrétní poptávkou na níže
uvedené emailové adrese, nebo telefonu.
Kontakt:
META o. s. — Sdružení pro příležitosti mladých migrantů
Ječná 17, Praha 2, 120 00
www.meta-os.cz
Tel.: 773 304 534


Leták_META_KT

Etický kodex komunitního tlumočníka

1. Komunitní tlumočník je osoba, která zprostředkovává komunikaci (ve vztahu ke každodennímu životu a potřebám) mezi jednotlivcem z řad cizinců a zástupcem určité instituce. Komunikace v rámci komunitního tlumočení probíhá mezi osobami, které v sociální struktuře mají různé postavení a patří k rozdílným kulturním skupinám.

2. Komunitní tlumočník dbá o to, aby jeho tlumočení či překlad byly vždy co nejvěrnější originálu. Význam slova, kterým si není jistý, si ověří. V žádném případě nesmí význam slova hádat.

3. Během tlumočení bere komunitní tlumočník ohled na znalosti a jazykovou vybavenost zúčastněných stran. Jeho vyjádření musí být oběma stranám srozumitelné a přizpůsobené jejich možnostem porozumění. V případě, že komunikační problém spočívá v nedostatku mimojazykových kompetencí zúčastněných stran, má právo vystoupit z tlumočnické role, aby objasnil tlumočnickou situaci klientovi i jeho komunikačnímu partnerovi. Je nezbytné na tuto změnu dopředu upozornit.

4. Komunitní tlumočník má povinnost zachovat mlčenlivost, tj. nesmí předat nebo zpřístupnit, ať už za úplatu či bezplatně, informace, které se dozvěděl během tlumočení. Výjimku tvoří případy, kdy by mlčenlivost byla v rozporu s obecně závaznými právními předpisy.

5. Komunitní tlumočník se snaží zůstat v rámci možností neutrální, tj. nemění způsob vyjádření, nic nepřidává ani nic nezkracuje. Zároveň není odpovědný za obsah slov klienta.

6. Komunitní tlumočník je nestranným účastníkem komunikace, proto nepracuje pro osoby blízké, neuplatňuje při tlumočení své osobní, politické, náboženské či společenské názory, neprojevuje sympatie nebo antipatie ke komunikačnímu partnerovi klienta ani ke klientovi, nevyjadřuje svůj názor na případ, ve kterém tlumočí, a neposkytuje při tlumočení rady ohledně řešení problému.

7. Komunitní tlumočník je nezávislý, tj. není povinen tlumočit „ve prospěch“ osoby či instituce, která ho najala. Během výkonu práce nesmí být pověřen jinými úkoly než tlumočením.

8. Komunitní tlumočník nesmí nikdy přijmout žádnou kompenzaci navíc (finanční, materiální či formou služby). Za jednu službu nesmí být placen dvakrát.

9. Úkol, který komunitní tlumočník přijímá, musí odpovídat jeho jazykovým znalostem, kvalifikaci, přípravě nebo možnostem přípravy. Zároveň musí odpovídat jeho stávajícím fyzickým a psychickým schopnostem.


10. Komunitní tlumočník má právo odmítnout tlumočení.

a) Důvodem k odmítnutí úkolu může být:

· práce pro členy své rodiny nebo osoby blízké s výjimkou zcela mimořádných situací, přičemž každá taková situace musí být předem konzultována a schválena metodikem komunitního tlumočení.

· zjevný konflikt zájmů.

· práce v prostředí nepřijatelném fyzicky a/nebo psychicky nebo práce v prostředí nepřijatelném z morálně-etických důvodů.

· nedostatečná jazyková vybavenost v oboru a nedostatečný čas na přípravu.

· potenciální riziko poškození osobních, lidských, občanských práv a důstojnosti komunitního tlumočníka během výkonu povolání.

b) Důvodem odmítnutí úkolu nesmí být národnost, rasa, náboženské vyznání, politická příslušnost, sociální postavení, sexuální orientace, věk, fyzické a rozumové schopnosti či pověst jedné ze stran komunikace.

11. Komunitní tlumočník se celoživotně vzdělává, rozšiřuje si kulturní přehled a všeobecné znalosti.

12. Komunitní tlumočník dodržuje pravidla profesní etikety.

13. Veškeré pochybnosti ohledně výkonu tlumočnické činnosti konzultuje komunitní tlumočník neprodleně s metodikem komunitního tlumočení.

14. Komunitní tlumočník projevuje solidaritu se svými kolegy, respektuje a podporuje je, sdílí s nimi nové znalosti a poznatky a obhajuje společné zájmy. V rámci možností sleduje jejich práci, debatuje s nimi o jejich výkonech, kterých se účastnil nebo které měl možnost posoudit, a pokud k nim vznáší kritické připomínky, činí tak diskrétně, zdvořile a s cílem kolegovi pomoci, nikoli jej poškodit nebo snížit jeho sebevědomí.